Explore. Grow & Outshine

Wordpress

Xử lý thời gian trong WordPress

Xử lý thời gian trong WordPress

Xử lý thời gian trong WordPress

Định dạng DateTime

Định dạng thời gian trong PHP. Tham khảo chi tiết tại đây.

Year

 • y 2022
 • y 22

Month

 • M Jan – Dec
 • m 01 – 12
 • F January – December

Day

 • D Mon – Sun
 • d 01 – 31

Hour

 • H 00 – 23
 • h 01 – 12
 • A AM or PM

Minute

 • j 01 – 59

Second

 • s 01 – 59
<?php
// Assuming today is March 10th, 2001, 5:16:18 pm, and that we are in the
// Mountain Standard Time (MST) Time Zone

$today = date("F j, Y, g:i a");         // March 10, 2001, 5:16 pm
$today = date("m.d.y");             // 03.10.01
$today = date("j, n, Y");            // 10, 3, 2001
$today = date("Ymd");              // 20010310
$today = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day');   // 05-16-18, 10-03-01, 1631 1618 6 Satpm01
$today = date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.');  // it is the 10th day.
$today = date("D M j G:i:s T Y");        // Sat Mar 10 17:16:18 MST 2001
$today = date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h');   // 17:03:18 m is month
$today = date("H:i:s");             // 17:16:18
$today = date("Y-m-d H:i:s");          // 2001-03-10 17:16:18 (the MySQL DATETIME format)
?>

 

DateTime Object

Thời gian hiện tại

$current_date = current_datetime();
echo $current_date->format( 'd/m/Y' );

// if you want to use the format from Settings:

echo $current_date->format( get_option('date_format') );

Thời gian bài viết

$post_date = get_post_datetime( $post_id );
echo $post_date->format( 'd/m/Y' );

Convert form String

$meta_date = '13/01/2020';
$datetime = DateTime::createFromFormat( 'd/m/Y', $meta_date );

echo $datetime->format( 'd M Y' ); // 13 Jan 2020

Convert form special String

Thời gian Published của bài viết và comment được lưu với định dạng nếu Y-m-d H:i:s . Nếu String đang ở định dạng đó, bạn có thể sử dụng cách sau để format lại

$post_date = '2020-01-16 12:00:00';
$datetime = new DateTime( $post_date );

echo $datetime->format( 'd M Y' ); // 16 Jan 2020

Tính khoảng cách ngày giờ

$datetime1 = DateTime::createFromFormat( 'd/m/Y H:i', '10/02/2019 10:00' );
$datetime2 = DateTime::createFromFormat( 'd/m/Y H:i', '10/02/2020 23:00' );

$diff = $datetime1->diff( $datetime2 );
$days_ago = $diff->days;
$months_ago = $diff->m + ($diff->y * 12);
$hours_ago = $diff->h + ($diff->days * 24);

echo "{$days_ago} days ago"; // 365 days ago
echo "{$hours_ago} hours ago"; // 8776 hours ago
echo "{$months_ago} months ago"; // 12 months ago

Modify thời gian

$datetime = DateTime::createFromFormat( 'd/m/Y', '10/02/2020' );

$datetime->modify( '+1 day' );
echo $datetime->format( 'd M Y' ); // 11 Feb 2020

$datetime->modify( '+2 day +1 month' );
echo $datetime->format( 'd M Y' ); // 14 Mar 2020

$datetime->modify( '-10 day -2 month -1 year' );
echo $datetime->format( 'd M Y' ) ); // 04 Jan 2019

 

Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x