Home Wordpress Tùy biến đơn giản giao diện đăng nhập Wordpress không dùng Plugin

Tùy biến đơn giản giao diện đăng nhập Wordpress không dùng Plugin

by Hồ Tân Tiến

Mặc định để đăng nhập vào phần quản trị Wordpress sẽ là đường dẫn http://example.com/wp-login.php. Giao diện đăng nhập mặc định sẽ hiện logo của Wordpress và khi nhấn vào nó sẽ dẫn đến  https://wordpress.org. Bạn có thể dùng vài đoạn code đơn giản để thay đổi logo và đường dẫn đó.

Giao điện đăng nhập Wordpress

Trước khi thực hiện bạn nên chuẩn bị sẵn logo mới, có thể tải ảnh vào phần Thư viện (Media) và sao chép liên kết. Để thực hiện các tùy chỉnh giao diện đăng nhập Wordpress bạn thêm các đoạn code sau vào functions.php

Thay đổi Logo giao diện đăng nhập Wordpress

function my_login_logo() { ?> <style type="text/css"> #login h1 a, .login h1 a { background-image: url(logo.png); // thay logo.png đường liên kết hình ảnh logo của bạn height: 65px; // độ cao logo width: 320px; // độ rộng logo background-size: 320px 65px; // độ rộng, cao logo background-repeat: no-repeat; padding-bottom: 30px; // khoảng cách so với form đăng nhập } </style> <?php } add_action( 'login_enqueue_scripts', 'my_login_logo' );

Thay đổi đường dẫn khi nhấn vào Logo

function my_login_logo_url() { return home_url(); } add_filter( 'login_headerurl', 'my_login_logo_url' ); function my_login_logo_url_title() { return 'Your Site Name and Info'; // thay bằng slogan của bạn } add_filter( 'login_headertitle', 'my_login_logo_url_title' );

You may also like

Leave a Comment