Home Linux Nhập và xuất dữ liệu trên MySQL

Nhập và xuất dữ liệu trên MySQL

by Hồ Tân Tiến

Nhập dữ liệu MySQL

Nếu bạn chưa có bảng dữ liệu, thì tạo mới bằng câu lệnh sau

CREATE DATABASE newdatabase;

Ví dụ Nhập file dữ liệu mẫu là [database name].sql nằm ở thư mục root:

mysql -u [username] -p newdatabase < [database name].sql

Xuất dữ liệu MySQL

Câu lệnh này sẽ tạo một file [database name].sql ở thư mục root. Chú ý lệnh này chỉ xuất file chứ không tải file về máy nha 😀

mysqldump -u [username] -p [database name] > [database name].sql

 

You may also like

Leave a Comment